Privacy Policy

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1) Kdo zpracovává Vaše údaje?

Internetový obchod www.fototiskzdar.cz , provozuje firma Martin Švanda – EXAMITE se sídlem U Pily 12, 591 02 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo: 60669641. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě Žďár nad Sázavou pod č.j.: MU/OŽ/467/2011/Na/3
Firma Martin Švanda – EXAMITE zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.samolepky-samolepky.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech firmy Martin Švanda – EXAMITE dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně apod.).

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů. 

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:Email, Heslo v zašifrované podobě, Jméno a příjmení, Kontaktní a/nebo doručovací adresa,Telefonní číslo, Platební údaje (číslo účtu – pouze pro kontrolu platby dále nezpracováváno), IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb)

V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává firma Martin Švanda - EXAMITE protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět firma Martin Švanda - EXAMITE sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

b)    V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává firma Martin Švanda - EXAMITE následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

(1)    webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
(2)    IP-adresa;
(3)    datum přístupu;
(4)    údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2)    Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

a)    V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude firma Martin Švanda - EXAMITE za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne firmě Martin Švanda - EXAMITE návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává firma Martin Švanda - EXAMITE za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které firma Martin Švanda - EXAMITE zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b)    Osobní údaje návštěvníka firma Martin Švanda - EXAMITE začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Martin Švanda - EXAMITE.

d)    Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Martin Švanda - EXAMITE (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení firmy Martin Švanda - EXAMITE možné.

3)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

a)    V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude Martin Švanda - EXAMITE  zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 

b)    Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude firma Martin Švanda - EXAMITE provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c)    Firma Martin Švanda - EXAMITE bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)    Firma Martin Švanda - EXAMITE bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne firma Martin Švanda - EXAMITE osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

e)    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4)    Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

a)    Firma Martin Švanda - EXAMITE si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na firmu Martin Švanda - EXAMITE obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b)    Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných firmě Firma Martin Švanda - EXAMITE bude firma Firma Martin Švanda - EXAMITE zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude firma Firma Martin Švanda - EXAMITE zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů firmy Firma Martin Švanda - EXAMITE). Tyto osobní údaje jsou poskytovány firmě Firma Martin Švanda - EXAMITE dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by firma Firma Martin Švanda - EXAMITE nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c)    Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) firmy Martin Švanda - EXAMITE uplatněna reklamace výrobku, bude firma Martin Švanda - EXAMITE zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností firmy Martin Švanda - EXAMITE, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává firma Martin Švanda - EXAMITE osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti firmy Martin Švanda - EXAMITE reklamaci vyřídit.

d)    Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma Martin Švanda - EXAMITE sama. Bude-li to vhodné či potřebné je firma Martin Švanda - EXAMITE oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. 

5)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky

a)    Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma Martin Švanda - EXAMITE na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b)    Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které firma Martin Švanda - EXAMITE shromažďuje na svých webových stránkách:

(1)    Permanent login  - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána    po dobu jednoho měsíce nebo do odhlášení.

c)    V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

2. Zvolte oddíl "Soukromí"

3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

 

2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

3. Klikněte na tlačítko „Delete“

3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

 

4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

a)    K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá firma Martin Švanda - EXAMITE službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

b)    Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách firmy Martin Švanda - EXAMITE nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

c)    Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

d)    Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce.

6)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

a)    V případě, že firma Martin Švanda - EXAMITE bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

1)    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
2)    právo na přístup k jeho osobním údajům, které firma Martin Švanda - EXAMITE zpracovává,
3)    právo na opravu jeho osobních údajů, které firma Martin Švanda - EXAMITE zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
4)    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby firma Martin Švanda - EXAMITE provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

b)    Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů firmou Martin Švanda - EXAMITE či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na firmu Martin Švanda - EXAMITE jakýmikoli prostředky.